Regulamin

 

Warunki Handlowe

Sprzedawca: Tomasz Bednarski TOBI ul. Rogowska 117 F 54-440 Wrocław

Kupujący: osoba lub podmiot, z którym Sprzedawca zawarł umowę ( ustną lub pisemną)

Zamówienie: oznacza zlecenie od Kupującego na dostawę towaru lub usługę

Towar: Przedmiot Umowy zawartej pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą.

Przedstawione poniżej warunki określają zasady sprzedaży Towarów i Usług przez Sprzedawcę. Nie mają one zastosowania jedynie wówczas, gdy strony w formie pisemnej uzgodnią inne warunki.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Foldery, broszury, cenniki oraz inne materiały zawierające informację o towarach oferowanych przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Sprzedawcy przysługuje prawo autorskie do wszystkich dokumentów udostępnianych klientom, kupującym. Po stronie Kupującego leży dostarczenie wszystkich niezbędnych informacji do poprawnej realizacji zamówienia, a w szczególności: warunków pracy dla zamawianych Towarów, asortymentu, ilości zamawianego Towaru, dokładnej nazwy i adresu Kupującego oraz miejsca dostawy.

FORMA SPRZEDAŻY

Proponujemy Państwu następujące formy sprzedaży Towarów i Usług:

 • sprzedaż bezpośrednią, prowadzoną w siedzibie firmy w Wrocławiu,
 • sprzedaż wysyłkową z dostawą Towaru przez firmy spedycyjne.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Składanie zamówień odbywa się:

 • przy sprzedaży bezpośredniej w siedzibie firmy w Wrocławiu – w formie ustnej potwierdzonej podpisem lub pisemnej,
 • przy sprzedaży wysyłkowej: w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

W zamówieniu prosimy o powołanie się na przedstawioną wcześniej Kupującemu ofertę, konieczne jest umieszczenie w zamówieniu numeru tej oferty. Każdorazowe powoływanie się w zamówieniu na numer oferty pozwoli, na bezbłędną i szybką jego realizację.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych zawartych w zamówieniu oraz w załączonych do zamówienia dokumentach. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji pisemnie lub w formie elektronicznej jeżeli nie może ono być zrealizowane odwrotnie lub w terminie do 3 dni roboczych. Bieg terminu realizacji zamówienia rozpoczyna się wraz z jego otrzymaniem oraz dostarczeniem wszystkich koniecznych dokumentów, które ma dostarczyć Kupujący i wpłaceniem uzgodnionej przedpłaty. Termin dostawy jest dotrzymany, gdy do czasu jego upływu Towar opuścił magazyn lub zgłoszona została Kupującemu gotowość do jego wysyłki. Termin dostawy Towaru może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia przeszkód wywołanych siłą wyższą. Za siłę wyższą uważane będą wszystkie zdarzenia jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy ani im zapobiec, na które Sprzedawca nie ma wpływu. Sprzedawca natychmiast poinformuje Kupującego o wystąpieniu takich zdarzeń oraz o spodziewanym terminie dostawy.

DOSTAWA TOWARU

Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar spełniając warunki określone w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, tzn. termin dostawy, ilość, rodzaj Towaru, cena. Wszelkie zmiany warunków dostawy wymagają pisemnego uzgodnienia. Wartość Towaru standardowo nie obejmuje kosztu dostawy. Towar dostarczany jest przez firmę spedycyjną na koszt Kupującego, na adres wskazany w zamówieniu. Dostarczony Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu dokonania zapłaty. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyboru rodzaju przewoźnika oraz odmowy przyjęcia zwróconego Towaru przez Kupującego bez wcześniejszego uzgodnienia.

WARUNKI PŁATNOŚCI

Należność za zakupiony Towar może być uregulowana:

 • gotówką lub kartą płatniczą – w siedzibie firmy (w przypadku sprzedaży wysyłkowej – płatność za pobraniem przez przedstawiciela firmy spedycyjnej),
 • przelewem – termin płatności ustalany jest indywidualnie z Kupującym.,

Inne warunki płatności ustalane są indywidualnie z Dyrektorem Handlowym.

Płatność przelewem udostępniana jest Kupującym, którzy dokonywali wcześniej zakupów u Sprzedawcy oraz dostarczyli następujące dokumenty:

 • kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • zaświadczenie o numerze NIP oraz REGON,

W przypadku wystąpienia zaległości płatniczych Sprzedawca ma prawo do:

 • odstąpienia od umowy i żądania zwrotu Towaru,
 • wstrzymania realizacji przyjętych już zamówień,
 • odebrania przyznanych rabatów,
 • wstrzymania uprawnień Kupującego z tytułu przyznanego mu kredytu kupieckiego.

JAKOŚĆ TOWARU I GWARANCJA

Sprzedawca gwarantuje Kupującemu parametry techniczne oferowanych Towarów zgodnie z kartami technicznymi. Odpowiedzialność za dostarczenie prawidłowej i kompletnej informacji dotyczącej warunków użytkowania Towarów leży po stronie Kupującego. Stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty wymagane przez przepisy prawne, potwierdzające jakość Towaru dołącza się do dostarczonego Towaru, jeżeli Kupujący zaznaczy to w zamówieniu. Dostarczenie niektórych dokumentów jakościowych może podlegać opłacie. Uszkodzenie mechaniczne lub świadome zniszczenie Towaru, błędne podanie parametrów technicznych przez Kupującego, zwalnia Sprzedawcę od odpowiedzialności z tytułu wad. Sprzedawca nie odpowiada za wady sprzedawanych Towarów nie wynikające z przyczyn tkwiących w Towarze. W szczególności nie odpowiada za uszkodzenia przypadkowe lub ich skutki, szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem Towaru przez Kupującego oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich. Rękojmia nie obejmuje sytuacji, gdy Kupujący lub osoba trzecia użyli Towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem lub na własną rękę dokonali zmian w Towarze. W przypadku dochodzenia przez Kupujących roszczeń z tytułu rękojmi, obowiązek naprawienia szkody przez Sprzedawcę nie obejmuje wyrównania utraconych korzyści, strat produkcyjnych, itp.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Zgłoszenie reklamacji przyjmowane jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej. Podstawą rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego jest tylko zgłoszenie zawierające opis reklamowanej wady oraz wskazanie lub dołączenie dokumentów uzasadniających reklamację. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za Towar bądź za jego część. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych zobowiązań.

Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. W przypadku, gdy wymagane jest wykonanie badań, ekspertyz lub naprawy Towaru u producenta, reklamacja może być rozpatrzona w dłuższym, uzgodnionym przez obie strony terminie. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Kupujący informowany jest pisemnie przez upoważnionego pracownika lub w inny uzgodniony przez strony sposób. W przypadku uznania reklamacji i uzgodnienia wymiany Towaru na wolny od wad, reklamowany Towar powinien zostać zwrócony Sprzedawcy. W innych przypadkach uznania reklamacji przez Sprzedawcę, wady z reklamowanego Towaru zostaną usunięte. Kupujący nie ma prawa do usuwania wad na koszt Sprzedawcy we własnym zakresie, ani też przez osoby trzecie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej ze Sprzedawcą umowy w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedawcy. Kupujący realizując umowę wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych związanych z jego działalnością. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych warunkach mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Sprzedawca będzie dążył do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych z wykonywania umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miasta Wrocławia.